TFG (TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY) drugi filar bezpieczeństwa dla klientów korzystających z usług biur podróży.

Misja TFG

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny został utworzony na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2016r. poz.1334). Turystyczny Fundusz Gwarancyjny nie posiada osobowości prawnej i utworzony został w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, który zapewnia jego obsługę.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny stanowi dodatkowe zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności przedsiębiorców turystycznych. Przedsiębiorcy profesjonalnie zajmujący się organizowaniem imprez turystycznych lub ułatwianiem nabywania powiązanych usług turystycznych, są obowiązani odprowadzać składkę na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego od każdego uczestnika imprezy turystycznej lub korzystającego z powiązanych usług turystycznych. Wysokość składek uzależniona jest natomiast od kraju, w którym będzie odbywała się impreza turystyczna lub powiązana usługa turystyczna oraz od środka transportu, za pośrednictwem którego podróżni będą się przemieszczać do i z miejsca realizacji usług turystycznych. W przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz wyczerpania zabezpieczenia finansowego, w postaci gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych (I filar), Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (II filar) ze zgromadzonych środków:

  • pokrywa koszty kontynuacji imprezy turystycznej lub koszty powrotu do kraju, obejmujące w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także w uzasadnionej wysokości koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu;

  • dokonuje zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych lub osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana;

  • zapewnia zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, lub osób, które działają w ich imieniu.

Celem utworzenia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego jest zapewnienie możliwie jak najszybszej wypłaty środków podróżnym, w pełnej wysokości, w przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny nie decyduje o kolejności i zasadności wypłat środków i dokonuje wypłaty jedynie na podstawie dyspozycji właściwego marszałka województwa lub po przeprowadzeniu weryfikacji zasadności wypłaty środków przez podmiot udzielający zabezpieczenia finansowego danemu przedsiębiorcy (zakład ubezpieczeń lub bank). Ponadto warunkiem powstania odpowiedzialności Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego jest wyczerpanie zabezpieczenia finansowego organizatora turystki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, w postaci gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych (I filar).

Zapraszamy na stronę TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY